Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

UWAGA SOŁTYSI GMINY PAWŁOWICZKI!

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

Szanowni Państwo,

dnia 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r.  o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 poz. 1073).

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo w placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie.

Do ww. wniosku należy dołączyć :

  1. Zaświadczenie wójta potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa.

Uwaga:

  1. Wójt Gminy Pawłowiczki na podstawie posiadanych dokumentów wyda zaświadczenie. Należy złożyć wniosek do wójta o wydanie zaświadczenia: UWAGA PDFWNIOSEK - NOWY WZÓR.pdf (390,38KB)
  2.  Jeśli wójt nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji sołtysa wyda wówczas postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, które wnioskodawca dołącza do wniosku. W tym przypadku wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu tj. pełnieniu funkcji sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż prze 8 lat potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.
  1. Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Świadczenie przysługuje osobie, która pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat i osiągnęła wiek:

- kobiety- 60 lat

- mężczyźni- 65 lat

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Informacje ww. zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach- tel. 774036469.

 

Data publikacji: 03-07-2023 12:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry