Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XXI SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. / z w o ł u j ę XXI sesję Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 18 marca 2021 r., godz. 15:00. Obrady odbędą się w sali posiedzeń  mieszczącej się na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach z następującym porządkiem:

 

 1. Otwarcie obrad, przywitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pawłowiczki na lata 2018-2020 za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pawłowiczki w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. dotyczącej szczepienia ochronnego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Malinka

Przewiń do góryPrzewiń do góry