Gmina Pawłowiczki

Aktualności

Wyłożenie do publicznego wgląduprojektu Programu ochrony środowiska dla Gm. Pawłowiczki na lata 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

10 września 2018, godzina 09:28

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PAWŁOWICZKI NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PAWŁOWICZKI

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu
“Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”

Dokumenty wyłożone są do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowiczki pod adresem www.pawlowiczki.pl w zakładce aktualności, na okres 21 dni tj. w dniach od 10 września do 1 października 2018 r.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Pawłowiczki ul. Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki;
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres e-mailowy: inwestycje@pawlowiczki.pl
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pawłowiczki.

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 r.

Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej

04 września 2018, godzina 08:12

Na prośbę Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu zamieszczamy informację o spotkaniu informacyjnym dla podmiotów ekonomii społecznej dot. Poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej.

Bieg Przyjaźni i Bieg Służb Mundurowych

28 sierpnia 2018, godzina 11:48

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na:
Bieg Przyjaźni i Bieg Służb Mundurowych.
15 września 2018 r. zapraszamy miłośników biegania do Głuchołaz na 12 kilometrowy Bieg Przyjaźni i Bieg Służb Mundurowych na trasie Głuchołazy – Zlate Hory – Głuchołazy. Sportowe emocje i ogromna dawka pozytywnej energii będą integrować mieszkańców oraz zawodników polsko-czeskiego pogranicza.

Serdecznie zapraszają Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński i Kierownik Wspólnego Sekretariatu Maciej Molak. Szczegóły na: www.glucholazy.pl
oraz facebooku: https://www.facebook.com/InterregOpolskie/
Zapisy: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4087

Udział w biegu jest bezpłatny.
Impreza jest dofinansowana przez Unię Europejską z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Zaproszenie na Dożynki w Urbanowicach Gmina Pawłowiczki

22 sierpnia 2018, godzina 14:18

Zaproszeniena Europejskie Dni Dziedzictwa

22 sierpnia 2018, godzina 13:10

Na prośbę Urzędu Miejskiego w Oleśnie zamieszczamy informację o Ogólnopolskiej Inauguracji Dni Dziedzictwa, które odbywać się będą w Oleśnie.

« Poprzednie / Następne »