Pawłowiczki Commune

Aktualności

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych wG.Pawłowiczki

23 january 2019, at 07:36Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przeszkolnych w szkołach podstawowych prow. przez Gm.Pawłowiczki

23 january 2019, at 07:27

Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pawłowiczki

23 january 2019, at 07:20

Harmonogram zebrań wyborczych sołeckich

22 january 2019, at 09:35

Pobierz Harmonogram

14 january 2019, at 14:20


Szanowni Mieszkańcy,
Miniony 2018 rok przyniósł wiele zmian w gospodarce odpadami komunalnymi. Dla mieszkańców wszystkich gmin członkowskich Związku wprowadzono selektywną zbiórkę papieru w niebieskich pojemnikach i workach, po raz pierwszy też od 5 lat Związek zmuszony był podnieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zasadą „zanieczyszczający płaci”, system gospodarowania odpadami komunalnymi musi w całości finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości. Oznacza to także, że każdy mieszkaniec ma realny wpływ na koszty funkcjonowania tego systemu.
Pamiętajmy, że zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu, kolejno ponowne użycie, następnie właściwa segregacja i recykling. Szczególną uwagę winniśmy zwracać na odpady zmieszane, których odbiór i zagospodarowanie kosztuje najwięcej. Wynika to nie tylko z cen transportu czy energii, ale ma związek z opłatą środowiskową, tzw. „marszałkowską”, która z roku na rok jest coraz wyższa. W 2019 roku za tonę składowania odpadów zapłacimy już nie 140 zł a 170 zł, natomiast w 2020 r. i w kolejnych latach już 270 zł od tony. Oznacza to, że im więcej produkować będziemy odpadów zmieszanych, tym koszty systemu będą coraz wyższe.
Większość mieszkańców gminy zobowiązała się do segregacji odpadów i opłaca niższą stawkę za gospodarowanie odpadami. Z tego względu do pojemnika czarnego na odpady zmieszane powinny trafiać wyłącznie odpady „resztkowe” czyli pozostałości po segregacji nienadające się do recyklingu w tym kompostowania, a także popiół. W żadnym wypadku nie można wrzucać tam odpadów niebezpiecznych czy rozbiórkowych które należy dostarczać do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ponieważ trwają prace nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości, która obliguje do czterokrotnego zwiększenia opłaty w przypadku niepoprawnej segregacji (czyli na dzień dzisiejszy do 60 zł od osoby), apelujemy o stosowanie się do przyjętych zasad sortowania odpadów.
Przypominamy, że w zamian za uiszczaną stawkę Związek odbiera od mieszkańców odpady segregowane takie jak tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier bez limitu, z kolei odpady zmieszane odbierane są jedynie z pojemnika, którego pojemność zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku firm i innych instytucji ilość ta zależy od złożonej deklaracji. W sytuacji, gdy okresowo produkujemy więcej odpadów zmieszanych, winniśmy zamówić usługę dodatkową w Związku. Pod żadnym pozorem nie wolno przekazywać pieniędzy ani innych korzyści pracownikom firm wywożących odpady, co niestety zostało stwierdzone w przypadku kilkudziesięciu przeprowadzonych przez Związek kontroli. Przypominamy, że działania takie – jako próba oszustwa – niosą za sobą karne konsekwencje. Takie „dostawki” muszą być sfinansowane z opłat wszystkich mieszkańców, co w konsekwencji wpływa na koszty funkcjonowania systemu i wysokość stawki.
Pragniemy Państwa poinformować, że zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są osiągnąć w 2020 r. 50% poziom recyklingu odpadów takich jak tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale. To bardzo wysoki wskaźnik i jedynie poprzez wspólne działania będziemy w stanie go osiągnąć, w przeciwnym wypadku gminom grożą wysokie kary finansowe, co w konsekwencji będzie miało wpływ na wysokość stawki opłat za odpady. Przypominamy, że odpadów komunalnych (z wyłączeniem drewna, papieru i tektury) nie można spalać w domowych piecach. Podczas spalania tworzyw sztucznych, mebli i innych odpadów do powietrza dostaje się wiele toksycznych i rakotwórczych substancji. Dbając o zdrowie własne, rodziny i sąsiadów pozbywajmy się odpadów zgodnie z prawem, poprawiając tym samym stan środowiska i poziom recyklingu.
Jednocześnie informujemy Państwa, iż Związek stale pracuje nad udoskonaleniem systemu gospodarki odpadami. W 2018 r. pozyskał ponad 4 mln złotych na edukację ekologiczną i budowę czterech stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKów, aktualnie oczekuje na decyzję w sprawie przyznania kolejnych 10 mln zł na budowę pozostałych PSZOK i doposażenia mieszkańców w pojemniki na odpady.
Życząc Państwu samych sukcesów w Nowym Roku, gorąco zachęcamy do właściwego postępowania z odpadami, gdyż jest to wyraz troski o środowisko i przyszłe pokolenia.

« Poprzednie