Gmina Pawłowiczki

Wyłożenie do publicznego wgląduprojektu Programu ochrony środowiska dla Gm. Pawłowiczki na lata 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

10 września 2018, godzina 09:28

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PAWŁOWICZKI NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PAWŁOWICZKI

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu
“Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”

Dokumenty wyłożone są do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowiczki pod adresem www.pawlowiczki.pl w zakładce aktualności, na okres 21 dni tj. w dniach od 10 września do 1 października 2018 r.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Pawłowiczki ul. Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki;
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres e-mailowy: inwestycje@pawlowiczki.pl
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pawłowiczki.

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 r.

Prognozą Oddziaływania na Środowisko