Gmina Pawłowiczki

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Związek Międzygminny „CZYSTY REGION” przejął od gmin – członków Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru lub dokonanie w nim zmiany prosimy o kierowanie na adres:

Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle

Opłata skarbowa:

za uzyskanie wpisu do rejestru – 50 zł,
za zmianę wpisu – 25 zł,
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w banku PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle : 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.