Gmina Pawłowiczki

Referaty i Samodzielne stanowiska w Gminie

Referat Finansowy tel.kont. 774036464

Referat zajmuje się m.in. księgowością podatkową, budżetową, analizą gospodarki finansowej gminy, planowaniem finansowym, wymiarem i poborem podatków lokalnych.

Referat Zasobów Rozwoju i Inwestycji tel.kont.774036473 lub 774036474

W Referacie załatwisz sprawy rolne, związane z ochroną środowiska, otrzymasz zezwolenie na wycinkę drzew, załatwisz sprawy dot. usuwania odpadów komunalnych, przeglądu i konserwacji urządzeń melioracyjnych, załatwiane sprawy dot. inwestycji gminnych. Tutaj też trzeba zarejestrować psa zwłaszcza rasy uznanej za groźną.

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Dowodów Osobistych tel.kont.774036465

Tu załatwiane są sprawy związane z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych, sprawy wojskowe (rejestracja, kwalifikacja wojskowa).

Samodzielne Stanowisko ds. Spraw Organizacyjnych tel.kont. 774036461

Tutaj możesz: otrzymać zaświadczenie ostanie majątkowym i rodzinnym, złożyć podanie, wniosek i skargę.

Samodzielne Stanowisko ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Działalności Gospodarczej tel.kont. 774036472

Tutaj można zarejestrować lub wyrejestrować działalność gospodarczą, otrzymać pozwolenie na sprzedaż alkoholu, załatwić sprawy związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych, otrzymać zezwolenie na organizację zabaw.

Urząd Stanu Cywilnego tel.kont.774036466

Tu otrzymasz akty urodzeń, małżeństw i zgonów.Załatwiane są sprawy meldunkowe i ewidencyjne np. PESEL.


Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel kont. 774036472


Załatwiane są tu sprawy związane ze zbyciem mienia komunalnego (mieszkań, działek, lokali użytkowych), dzierżawą gruntów oraz sprawy dot. inwestycji gminnych.Wydawane są także decyzje w sprawie podziału i rozgraniczenia nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę.
Wydawane postanowienia i decyzje w sprawie podziału i rozgraniczenia nieruchomości. Nadawanie nazw ulic i nadawanie nr porządkowych obiektów.
wydawanie zezwoleń dot. czasowego zajęcia nieruchomości gminnych. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego i publicznego. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydawanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto prowadzone są sprawy związane z przydzieleniem mieszkań z zasobu gospodarki komunalnej. Prowadzenie remontów zasobów komunalnych. Sporządzanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.